Нерiвностi з модулями

Розглянемо простеньку нерівність:

$$|x|

Розкриємо знак модуля за означенням:

Для додатних значень $$x$$ значок модуля забираємо: $$x

Для від’ємних значень $$x$$ при розкритті модуля потрібно помножити підмодульний вираз на $$-1$$:

$$\begin{eqnarray} -x && -3 \nonumber \end{eqnarray}$$

В результаті маємо дві умови, що повинні виконуватися одночасно:

$$ x-3 \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} x-3. \end{cases}$$

Можна піти простішим шляхом: нерівність $$|x|

Тобто можна переписати таку нерівність у вигляді: $$-3

Тепер розглянемо іншу нерівність:

$$|x|\geq2.$$

Розв’язком такого рівняння будуть ті значення $$x$$, що лежать на відстані $$2$$ і більше від $$0$$:

Аналогічно, таке рівняння можна представити у вигляді сукупності двох рівнянь без значків модуля:

$$x\geq2 \quad або \quad x\leq-2 \quad\Longleftrightarrow\quad \left[\begin{gathered} x\geq2,\\ x\leq-2. \end{gathered}\right.$$

Алгоритм

Всі нерівності з модулями можна звести до таких трьох випадків:

  1. $$|f(x)|-g(x). \end{cases}$$

  2. $$|f(x)|>g(x) \Longleftrightarrow \begin{cases} f(x)>g(x),\\ f(x)

    $$|f(x)|>|g(x)| \Longleftrightarrow f^2(x) > g^2(x).$$

Для нестрогих нерівностей все працює точно так само.

Приклад

Межі коливання середньої місячної температури повітря за $$2013$$ рік в м. Києві описуються такою нерівністю: $$|T-8,65|\leq 12,95$$. Знайдіть максимальне та мінімальне значення середньої місячної температури у $$2013$$ році.

Приклад

Розв’язати нерівність: $$|5-2(x+1)|>x-1$$.

Розв'яжіть нерівність: $$|x−5|>4$$ $$(-\infty;1)\cup(9;\infty)$$ $$(-\infty;1)\cap(9;\infty)$$ $$(1;9)$$ $$(-\infty;\infty)$$

Розкриємо модуль з додатним знаком:

$$x-5>4$$

$$x>9$$

Розкриємо модуль з від'ємним знаком:

$$-x+5>4$$

$$xОб'єднання інтервалів і буде розв'яззком: $$(-\infty;1)\cup(9;\infty)$$

Last updated